تولید کننده نایلون دو رنگ قطعات خودرو

تولید کننده نایلون دو رنگ قطعات خودرو

تولیدکننده نایلون زمینه دورنگ
تولیدچاپ نایلون زمینه دورنگ
یکطرف شیری یکطرف شفاف ،
پشت شیری
نایلون پشت شیری
نصف شیری نصف شفاف
نایلون بغل خط دار
ویژه قطعات خودرو بصورت رول وکیسه دوخت شده به اندازه درخواستی همچنین رنگ زمینه قابل تغییر به رنگ دلخواه شما می باشد.